Projeler

BUSKİ, Taşınmaz Yönetimi ve Kamulaştırma Otomasyonu

Bursa ili genelinde üretilen içme suyu, atıksu ve drenaj projelerinin kamulaştırma, taşınmaz yönetimi işlemlerinde kullanmak üzere OdakGIS KYP ve KMP yazılımları üzerinden ek geliştirmeler yapılmaktadır. Projenin BUSKİ yatırımlarının tamamını kapsayacak biçimde arazi yönetimi içeren modülleri arasında, satın alma, kiralama, tahsis, irtifak hakkı, bağış, trampa işlemleri bulunmaktadır. Bunun yanı sıra kamulaştırma projelerinin tamamının yürütüldüğü modüller ile de 2942 sayılı kanun ve ilgili müfredatın gerekleri yerine getirilmektedir. Su ve kanalizasyon idareleri arasında teknoloji yatkınlığı ve bilişim kültürü gelişmiş olarak bilinen BUSKİ, bu proje ile gelmiş olduğu haklı seviyesini daha üst bir seviyeye çıkartmaktadır.

Kayseri ve Civarı Elektirik Üretim A.Ş. Kamulaştırma Otomasyonu

Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. Kcetai tarafından yürütülen yatırım projelerinin kamulaştırma işlemlerinin yürütülmesi için OdakGIS KYP sistemi devreye alınmaktadır. KYP' bib Kcetaş için özelleştirilen modülleri içinde SAP ve CBS sistemleri ile entegrasyon yanı sıra, elektronik imza ve Tedaş, EPDK süreçleri ile entegrasyon işlemleri de bulunmaktadır.

Zorlu Enerji WebMap Projesi

Zorlu enerji tarafından yönetilmekte olan Trakya bölgesi ve Gaziantep bölgesi doğalgaz dağıtım alanlarının web tabanlı coğrafi bilgi sistemi ile yönetilmesini amaçlayan projedir. Projede OdakMap altyapısı Zorlu enerji ihtiyaçlarına göre genişletilerek doğalgaz hizmetlerinin tek bir merkez sistem tarafından yönetilebileceği bir otomasyon geliştirilmektedir. Projenin Web tabanlı bir CBS yapısında olması ile Zorlu enerjinin tüm doğalgaz verileri tek bir veri tabanı üzerinden yönetilecektir. Sistem aynı zamanda saha işlemleri için kullanılacak bir mobil yazılım ve SAP ile entegrasyonları da içermektedir.

EPDK Coğrafi Bilgi Sistemi

Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumunun ulusal boyutta yürütmüş olduğu coğrafi bilgi sistemi tabanlı süreç yönetim otomasyonudur. Sistem tüm enerji sektörlerini kapsamaktadır. Elektrik, doğalgaz, LPG, petrol istasyonları, yenilebilir enerji üretim alanlarının ruhsat başvuru alanları yanı sıra dağıtım firmalarının elektrik ve doğalgaz dağıtım ilgili coğrafi verileri bu sistem üzerinden yönetilmektedir. Açık kaynak kodlu teknolojide geliştirilen sistemin altyapısı OdakMAP teknolojisi kullanılarak oluşturulmuştur. Sistem kurum içi otomasyonlar ile tam entegre çalışacak biçimde geliştirilmiştir.Türkiye genelinde çalışan ulusal bir sistemdir.

Aydem Enerji Kamulaştırma Otomasyonu

Aydem enerjiye bağlı ADM (Aydın-Denizli-Muğla) ve GDZ (İzmir-Manisa) dağıtım alanlarını kapsayacak biçimde kullanılmak üzere kamulaştırma yönetim otomasyonu gerçekleştirilmiştir. Kamulaştırma yapan idare bakış açısı ile kamulaştırmanın tüm süreçlerini Tedaş, EPDK standartlarına ve ilgili kanun olan 2942 sayılı kamulaştırma kanununa göre yürüten otomasyon tüm süreci tek bir çizgi halinde ve son kullanıcının hata yapmasını engelleyecek ve aynı zamanda veri girişi bağımlılığı en az olacak biçimde ele almaktadır. Ülkemizin kamulaştırma deneyiminin derinliklerini kapsayan otomasyon çok sayıda modüller ve üst seviyede sofistike fonksiyonlar ve zengin raporlamalar içermektedir. Sistem Aydem enerjinin kullandığı SAP ve EBYS sistemleri ile ve aynı zamanda PTT tebligat sistemi ile entegre çalışmaktadır.

CK enerji Kamulaştırma Otomasyonu

CK enerji bünyesinde bulunan elektrik dağıtım firmaları Çamlıbel-Bedaş ve Akdeniz elektrik firmalarının ortak kullanımı için geliştirilmiştir. Kamulaştırma iş süreçlerinin tamamını kapsamaktadır. Yazılım aynı zamanda CK enerjinin kullanageldiği diğer sistemler ile entegre çalışacak biçimde geliştirilmiştir. Ülkemizin coğrafi bilgi sistemi içeren süreç yönetim otomasyonlarından özel sektöre uyarlanmış başarılı örneklerinin başında gelmektedir.

TCDD Demiryolları Yapım İşleri Yönetim Otomasyonu

Ülkemizin demiryolu ağının coğrafi hafızasıdır. Demir yolu hatları, hat üstü sanat yapıları (menfez, köprü, geçiş, tünel) gibi coğrafi verilerin tek bir veri tabanında konsolide edilmesi amacıyla oluşturulmuş, Türkiye Demir Yolları Coğrafi Bilgi Sistemidir. TCDD tarafından yürütülen tüm demiryolu yapım, modernizasyon, bakım, etüt proje verileri sistemde yer almaktadır. Devam eden projelerin veri yönetimi süreç bazlı olarak sistem tarafından yürütülür.Türkiye genelinde çalışan ulusal bir sistemdir.

DSI Arazi Toplulaştırma Otomasyonu

2018 yılı ikinci çeyreğinde DSİ’ ye devir edilen arazi toplulaştırma görevi sonrası yapılan ek çalışmalar ile 2012-2018 yılları arasında Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve ilgili tüm paydaşlar tarafından kullanılmakta olan TVK sistemi DSİ’ de hizmet verecek şekilde düzenlenmiştir. Arazi toplulaştırma iş süreçlerinin tamamını kapsayan otomasyon kurum ve taşra teşkilatları ile birlikte yükleniciler ve altyüklenicilerinde sistem içinde işlemlerini yürütebileceği şekilde çalışmaktadır. Ülkemizin arazi toplulaştırma hafızasıdır ve toplulaştırma işlemlerinde derinlikler barındırması yanı sıra sofistike bir yazılım kurgusu ve tasarıma sahiptir. Coğrafi Bilgi Sistemlerinin tek başına bir harita yazılımı olarak değerlendirilmemesi, tüm ihtiyaçları kapsayacak iş süreçleri yönetim yazılımlarının sadece belli bir kısmı olduğunu ispat eden lider bir e-dönüşüm otomasyonudur.Türkiye genelinde çalışan ulusal bir sistemdir.

TadPortal Tarım Dışı İzinlendirme Otomasyonu

Ülkemizin toprak hafızasıdır. Tarım arazilerinin ve ovaların korunmasına yönelik, tüm tarım dışı izinlendirme süreçlerinin denetim ve yönetim işlemlerinin yürütüldüğü web tabanlı otomasyondur. Tarım dışı izinlendirme, arazi etüt, toprak koruma kurulları iş süreçleri tüm aşamaları ile yönetilir. Tarım bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı yanısıra, il özel idareleri, belediyeler, diğer bakanlıklar, enerji firmaları, plan müelllifleri profesyonel olarak ilgili vatandaşlarımız ise bilgi edinme amaçlı kullanmaktadır.Türkiye genelinde çalışan ulusal bir sistemdir.

Tadlab Toprak ve Su Analizi Yönetim Otomasyonu

Tarımsal üretimde kullanılan alanların daha doğru biçimde üretime yönlendirilmesi için toprak su bitki analizi işlemleri tüm Türkiye’de TadLab sistemi üzerinden yapılmaktadır.Değerlendirme ve gübreleme tavsiyesi süreçleri tüm aşamaları ile yönetilir. Özel sektör, kamu, üniversitelere ait olan tüm analiz laboratuvarları TadLab kullanıcısıdır. Saha sondajında kullanılan GPS destekli cihazlar ile entegre çalışır, analiz ilgili destekleme ödemeleri icmallerini hazırlar.Türkiye genelinde çalışan ulusal bir sistemdir.

Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi (Tükas-CBS)

Ülkemizde kayıtlı çifçilerin yönetiminin ve destekleme işlemlerinin yapıldığı ÇKS sisteminin GIS otomasyonudur. Tükas-cbs de web tabanlı harita yetenekleri son kullanıcılar olan tarım il-ilçe müdürlüklerine sunulur ve son kullanıcılar tarım arazilerini değiştirilmesi, düzenlenmesi işlemlerini herhangi bir masaüstü yazılımıa veya lisanslı bir ürüne ihtiyaç duymadan yapmaktadırlar. Tükas-cbs de kayıtlı bir tarım parseli üzerinden alan hesaplamaları yapılarak çift., destekleme ödemeleri gerçekleştirilir. Tarımsal üretim yapılmayan samanlık-kayalık-dere-yol-bina vb. alanların olduğu bölgeler parsel içersisinden çıkartılır. Böylelikle tam net tarım alanı yapılan alan kadar destekleme ödemesi yapılması imkanı yazılım tarafından sağlanır.

Tükas-cbs aynı zamanda raster verilerin yönetildiği ve yayınlandığı tarım bakanlığının vektör ve raster coğrafi veri tabanıdır. Bakanlık içi ve dışı tüm paydaşlara (Çevre şehircilik bakanlığı, EPDK, Ulaştırma bakanlığı, Tarsim vb. Elektirik dağıtım firmaları vb.) veri yayınları gerçekleştirir.Türkiye genelinde çalışan ulusal bir sistemdir.

TayPortal Tarım Arazileri Satış ve Miras İşlemleri Kontrol ve Yönetim Otomasyonu

Ülkemizde ortalama parsel büyüklükleri dünya ortalamasının oldukça altındadır. Küçük alanlı, birden çok hisseli olan tarım arazileri tarımsal üretim kapasitemizi olumsuz yönde etkilemektedir. Tarım bakanlığı tarafından yürütülen kanun ve yönetmeliklere göre ilca bazında belirlenen norm değerler ve miras kurallarına göre tarım arazilerinin satışında ve intikal işlemlerinde uygulanan kuralların yönetildiği otomasyon TayPortal otomasyonudur.Türkiye genelinde çalışan ulusal bir sistemdir.

Nibis Nitrat Bilgi Sistemi

Ülkemizde kansere karşı nitrat kirliliği ile mücadelenin yürütüldüğü otomasyondur. Avrupa Parlamentosu 91/676/EEC Nitrat Direktifi gereği, sularda tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan kirliliği izleme amaçlı, veri toplama, izleme, haritalama, değerlendirme ve raporlama süreçlerinde kullanılan uygulamadır.Türkiye genelinde çalışan ulusal bir sistemdir.

Nepiz Nitrat ile Mücadele Eylem Planları Yönetimi Otomasyonu

Nitrat bilgi sistemi NİBİS’ üzerine inşa edilmiştir. Avrupa birliği kapsamında ihale edilen Nepiz projesinin yazılım teknolojileri ilgili hizmetlerini yürütümü ekibimiz sorumlulupunda yürütülmektedir. Nepiz ile nitrata hassas alanlarda nitrate ile mücadele eylem planlarının gerekleri yerine getirilmekte ve yazılım bu aşamada raporlama, analiz ve yapılan eylem planları gözlemlernin sonuçlarını yönetmekte ve yayınlamaktadır.Türkiye genelinde çalışan ulusal bir sistemdir.

Tarım Bakanlığı Dış Kaynaklı Projeler Yönetim Otomasyonu

Avrupa birliği, Dünya Bankası, Jaica vb. Uluslararası fon merkezlerinden elde edilen kaynaklar ile yürütülen hibe, yarı hibe veya geri ödemeli IPARD vb. projelerin süreç yönetimlerinin yapıldığı, proje ilerleyişlerinin izlenebildiği otomasyondur. Projelerin mantıksal çerçevede (Log frame) oluşturulmuş kapsamının tamamını ele alır ve bu kapsamı yıllık programlar, bölgesel (il, havza vb) iş programları üzerinden planlayarak fonksiyon aşaması ve akabinde müdahale (fiziksel teslim-üretim) süreçlerine kadar takip edebilmektedir. Sistem yapılan fiziksel yardım-destek ile nakdi gerçekleşmeleri karşılaştırarak hatasız bir şekilde yatırımların ihtiyaç sahipleri veya proje paydaşları ile buluşmasını sağlamaktadır.Türkiye genelinde çalışan ulusal bir sistemdir.

Tarım Bakanlığı Organize Sanayi Bölgeleri Otomasyonu

Tarım bakanlığı tarafından yönetilmekte olan TDİOSB alanlarının yönetim otomasyonudur. Osb sınırları içinde parselasyon, kiralama, tespit ve tahsis işlemleri yanısıra ISB ilgili veri ve içeriklerin paylaşıldığı merkezi otomasyondur.Türkiye genelinde çalışan ulusal bir sistemdir.

Çoruh Nehri Havza Rehabilitasyonu

Havza rehabilitasyon sonuçları izleme ve değerlendirme sistemidir. Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi (ÇNHRP) kapsamında Çoruh Nehri Havzasında; Toprak Erozyonu, Vejetasyon, Su Kaynakları ve Sosyo-Ekonomik Durum konularında belirlenen göstergeler üzerinden kurulmuş CBS tabanlı izleme ve değerlendirme sistemdir.Türkiye genelinde çalışan ulusal bir sistemdir.

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Lihkab Ofis Otomasyonu

TKGM tarafından kontrol ve denetlemesi yapılan LİHKAB (lisanslı harita kadastro büroları)’ nın yönetim-denetim ve işlemlerinin yürütüldüğü merkezi otomasyondur. Lihkab ofis otomasyonu 2017 yılında gerçekleştirilmiş ve genel müdürlüğe teslim edilmiştir.Türkiye genelinde çalışan ulusal bir sistemdir.

İLCAS İller Bankası Coğrafi Bilgi Sistemi

Ülkemizin şehircilik hafızasıdır. İller Bankası A.Ş.’ nin 1933 yılından bugüne gelen halihazır harita, imar planı, içme suyu iletim ve dağırım hatları, atıksu toplama hatları ile birlikte jeolojik etüd yapılmış olan alanların verilerinin yönetildiği CBS tabanlı otomasyon sistemidir. Firmamız İlcas projesini 2013-2016 yılları arasında gerçekleştirmiş ve kullanıma almıştır. İlcas bir merkezi veri sunucucu olması yanısıra bankanın devam eden projelerinin yürütüldüğü ve devam ede gelen projelerin çıktılarının saklandığı ve başta çevre şehircilik bakanlığı ve belediyeler olmak üzere diğer kurumlar ile paylaşıldığı ulusal çapta çalışan açık kaynak teknolojide geliştirilmiş ve OdakGIS mühendisliğinin önemli çıktılarından olan bir e-dönüşüm projesidir.Türkiye genelinde çalışan ulusal bir sistemdir.

TCDD Kamulaştırma Otomasyonu​

Mühendislerin Kamulaştırma Kanunu’na göre tüm süreçleri yönetebileceği bir otomasyondur. Kamulaştırma süreçlerinin tamamını, kamulaştırmayı yürüten kurum bakış açısı ile yönetir. Kamulaştırma kararının alınmasından, bedellerin ödenmesi ve tebligatların takibine kadar olan tüm süreç CBS desteği ile yürütülür.Türkiye genelinde çalışan ulusal bir sistemdir.

Kütahya Belediyesi Numarataj Hizmeti

Kütahya il merkezi içinde adres numara sistematiğinin yeniden düzenlenmesi, yönetmeliğe uygun hale getirilmesi ve levhalama hizmetleri firmamız tarafından sağlanmıştır. Proje ile Kütahya genelinde adres verisine bağlı başta belediye olmak üzere kamu hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi sağlanmıştır. Projede dış kapı ve cadde sokak levhaları yenilenerek kent içi ulaşım ev-işyeri adres erişimlerinde yaşanan sorunlar çözümlenmiştir.Türkiye genelinde çalışan ulusal bir sistemdir.

Turhal Belediyesi Numarataj Hizmeti

Turhal ilçesi içinde tüm binalar, cadde sokaklar ve iç bağımsız bölümlerin adres kodlarının yenilenmesi, yönetmeliğe uygun hale getirilmesi çalışmaları yapılmıştır. İlçenin tamamında adres erişimleri ve kamu hizmetleri sunumunda oluşan anomaliler proje sonunda çözümlenmiştir. Türkiye genelinde çalışan ulusal bir sistemdir.

Tarım Parseli Güncelleme Hizmeti

Tarım bakanlığı tarafından kullanılmakta olan yazılım teknolojilerinde OdakMAP altyapısı kullanılan Tükas-cbs sisteminin barındırdığı coğrafi tarım parseli verileri 2015 ve 2017 yılllarında yapılan iki hizmet ile güncellenmiş ve ülkemizin net tarım alanı verileri oluşturulmuştur. Parsel içinde bulunan tarım dışı fonksiyon alanları (yol, dere, kayalık, samanlık, depolama alanı vb.) alan içinden çıkartılarak net tarımsal üretim yapılan alanlar her bir parsel için tek tek belirlenmiştir. Proje kapsamında yapılan tüm üretimler Tükas-cbs webedit yetenekleri ile gerçekleştirilmiştir. Üretilmiş olan veriler Tarım Bilgi Sistemi içindeki tüm bilişim alt sistemlerine servis edilmektedir. Türkiye genelinde çalışan ulusal bir sistemdir.

Şanlıurfa Kamulaştırmadan İade Otomasyonu Projesi

Şanlıurfa ili genelinde 1973-1975 yılları arasında yapılan kamulaştırma projelerinde devletleştirilen arazilerin 2010 yılı sonrası mülk sahipleri ve mirasçılarına iade edilmesi süreçlerinin yönetildiği otomasyon sistemidir. Ülkemizde ilk defa yapılan kamulaştırma iade işleminin detaylı ve hassas bir şekilde yürütülmesi yazılım sayesinde sağlanmıştır.

Şanlıurfa genelindeki kamulaştırmaya konu edilmiş olan tüm arazilerin günümüz koşulları ile eş değer arazi hesapları sistem üzerinden yapılmakta ve aynı zamanda sistem kamulaştırma süreci boyunca üretilmiş olan tüm evrak, bilgi ve belgeleri kullanıcılara sunarak ilişkisel bir yapıda karar verilmesi için gerekli yetenekleri sunmaktadır.Türkiye genelinde çalışan ulusal bir sistemdir.

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü- Dijital Arşiv Oluşturma Hizmetleri

Ülke genelinde bulunan bir çok ilin tapu müdürlükleri arşiv çalışması firmamız tarafından gerçekleştirilmiş ve üretilen veriler Takbis sistemine aktarılmıştır. Mimari projeler ve resmi senet arşiv çalışması yapılan iller arasında Antalya-Isparta-Burdur-Ordu-Sinop-Amasya-İzmir-Manisa-Aydın-Diyarbakır-Erzurum-Erzincan vb. bir çok il bulunmaktadır.Türkiye genelinde çalışan ulusal bir sistemdir.

Toki 775 Arşiv Projesi

Toki tarafından yürütülmekte olan yatırım projelerinde kullanılmak üzere gecekondu önleme bölgeleri ilgili 775 sayılı kanun ilgili evrak, harita ve planların dijital ortama aktarılması çalışmaları tamamlanmıştır.Türkiye genelinde çalışan ulusal bir sistemdir.

TVK BİS – Tabiat Varlıklarını Koruma Bilgi Sistemi

Ülkemizin tabiat varlıkları hafızasıdır. Korunan Alanlar (Sit, Özel Çevre Koruma Alanları), Anıt Ağaçlar ve Mağaralar tek bir merkezden bu sistem üzerinden yönetilir. TVK BİS, kiralama, ecrimisil, başvuru ve tahsis işlem süreçlerinin CBS ve web tabanlı yapıda yönetilmesini sağlayan açık kaynak kodla geliştirilmiş bilgi sistemidir. Korunan alanlar dâhilinde yapısı/gayrimenkulü bulunan vatandaşlar, başvuru süreçlerini il ve bölge bazında bu otomasyon üzerinden yürütebilirler.Türkiye genelinde çalışan ulusal bir sistemdir.

Maks Projesi 2021 Yılı Bakım İşletim ve Yazılım Güncelleme Projesi

İçişleri Bakanlığı, Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen MAKS projesi 2021 yılı yazılım bakım idame ve ek geliştirme hizmetleri yerine getirilmiştir. MAKS projesinin adres verisi toplama ve düzenleme ilgili üretimden gelen verilerden sisteme entegrasyonu kalmış olan son 5 ilin adres verisinin tamamı kontrol edilip gerekli düzenlemelerin yapılması sonrası MAKS’a aktarılarak MAKS projesinin tüm ülkemiz çapında kullanıma geçişi sağlanmıştır.

Proje kapsamında MAKS sisteminin web uygulaması açık kaynak kodlu yapıda open layers kütüphanesi kullanılarak geliştirilmiştir.

Hizmet süresi içinde tüm belediyelere, il özel idareleri, organize sanayi bölgeleri ve veri ihtiyacı olan tüm paydaşlara bakanlık bünyesinde kurulan ekip ile hizmet sunulmuştur.Türkiye genelinde çalışan ulusal bir sistemdir.

E-Rehberlik Gençlik ve Spor Bakanlığı

e-Rehberlik sistemi gençlerin; kişilik özelliklerini, ilgilerini, değerlerini, yeteneklerini ve becerilerini değerlendirerek kariyer ve mesleki gelişim süreçlerini desteklemek üzere tasarlanan çevrimiçi bir rehberlik sistemidir. Web tabanlı ve mobil cihazlara uyumlu olarak kullanılabilecek olan sisteme giriş yapanlar farklı zamanlarda ölçme araçlarını yanıtlayabilecekler, kişisel rapor alabileceklerdir.

Aras Elektrik Kamulaştırma Otomasyonu

Aras Elektrik A.Ş. tarafından yürütülen yatırım projelerinin kamulaştırma işlemlerinin yürütülmesi için OdakGIS KYP sistemi devreye alınmaktadır. KYP'nin Aras Elektrik için özelleştirilen modülleri içinde SAP ve CBS sistemleri ile entegrasyon yanı sıra, elektronik imza ve TEDAŞ, EPDK süreçleri ile entegrasyon işlemleri de bulunmaktadır.
TOP