Destek İçin : destek@odakgis.com.tr Telefon : +90 312 442 43 16

YEDİKULE İMAR OTOMASYONU

3194 sayılı İmar Kanunu/İmar Planı/Plan Tadilatı/ Başvuru İşlemleri/İmar Durum Belgesi (İmar Çapı)/Projeler (Mimari, Statik, Elektrik, Mekanik, Peyzaj)/Yapı İzni (Ruhsat)/Yapı Kullanma İzni (İskân)/Yapı Denetimi/Kaçak Yapı (İmara Aykırılık)/Yapı Denetim Firması/Fenni Mesul/Kat Mülkiyeti/Kat İrtifakı/İmar Komisyonu İşlemleri/Encümen İşlemleri/ Harç Makbuzu/İş Bitirme Belgesi/Elektronik İmza/ 26315 sayılı kamu idarelerine ait yönetmelik çerçevesinde edinim, kira, devir ve tahsis işlemleri/Devretme/Devralma/Tahsis İşlemleri/İcmal Cetvelleri

 

 

Kısaca

Belediyeler ve İl Özel İdarelerinde yürütülen “imar”, “yapı ruhsatı”, “yapı kullanma izinleri”, “yapı denetimleri”, “kaçak yapı” ile ilgili tüm işlerin imar mevzuatına uygun, süreç bazlı takibini ve kamu  idarelerinin  mülkiyetinde,  yönetiminde  veya  kullanımında bulunan taşınmazların  ilgili  mevzuat  çerçevesinde  “edinim”, ”kira”, “devir”  ve “tahsis”  vb.  işlemlerin etkin bir biçimde yürütülmesini sağlayan,  açık kaynak kod ile web ve coğrafi tabanlı, mobil kullanıma uyumlu yapıda geliştirilmiş bir otomasyondur.

Kimler Kullanır?

Belediyeler, İl Özel İdareleri, Vatandaşlar (Proje Müellifleri, Müteahhitler, Yapı Denetim Firmaları), Kamu Kurum ve Kuruluşları

Temel Özellikleri

 • Süreç yönetimini kapsar, dış sistemlerle ve kurum içi (EBYS vb.) mevcut bilişim sistemleri ile entegre olabilecek yapıdadır.
 • Modüler özellikte geliştirilmiş olup, yetkiler bazında özelleştirilebilir ve ihtiyaçlar/ taleplere göre geliştirilebilen bir yapıdadır.
 • Tüm yazışma ve raporlar sistemden alınır. Elektronik imza sisteme entegre edilmiş, elektronik ortamda güvenilir doküman onaylama/imzalama/kayıt altına alma altyapısı kurulmuştur.
 • İmar ve yapı ruhsatı süreçleri, kaçak yapı (imara aykırılık) ile ilgili süreçler coğrafi tabanlı olarak izlenir ve raporlanır. Dilekçe, telefon, Bimer, Cimer yoluyla gelen veya İdare personelinin tespiti ile belirlenmiş şikâyetlerle ilgili süreçler sistem üzerinden yürütülür.
 • İmar planı, yapı ruhsatı ve yapı iskân izin belgelerinin düzenlenmesi ile ilgili iş/hizmetler ve doküman/belgeler, elektronik ortamda yönetilebilir ve üretilebilir.
 • İmar planına uygun yapı ruhsatının düzenlenmesi, yapı denetim faaliyetlerinin yönetilmesi ve yapı kullanım izninin düzenlenmesi otomasyon üzerinden yürütülür.
 • Yapı ruhsatı ve ilgili süreçler olmak üzere tüm başvurular ve talepler internet üzerinden yapılır.
 • Yapı denetim firmaları ve fenni mesuller, yapı denetimi ile ilgili süreçlerini sistem üzerinden yürütür.
 • İmar Komisyonu veya Belediye/İl Encümeninde görüşülecek olan dosyalar (imar planı yapımı, plan değişikliği konuları vb.) ile ilgili süreç takibi yapılabilir.
 • Yapı ruhsatı ile ilgili başvuru sırasında kuruma sunulan evraklar (başvuru dilekçesi, mimari, statik, elektrik, mekanik, peyzaj projeleri, aplikasyon krokisi, ödeme makbuzları ve diğer belgeler) elektronik ortamda sisteme yüklenir, bu evrakların ilgili teknik birimler tarafından tescili, kontrolü ve onayı sistem üzerinden sağlanır.
 • Vatandaş, başvurusunun nerede ve neden beklediği ile ilgili bilgiyi sistemden alabilir. Yapı ruhsatı başvurusunda bulunan vatandaşlar, başvurularının sürecin hangi aşamasında olduğunu varsa hangi eksikliklerle iade edildiği bilgilerini sistemden görebilir.
 • Kurum birimleri tarafından verilen belgeler (imar durum belgesi, kot kesit belgesi, röperli ölçü krokisi, yapı ruhsatı, yapı kullanım izni (iskan izni) vb.) otomasyon üzerinden oluşturulabilir.
 • Belediyeler ve İl Özel İdareleri kendi sınırları içerisinde parsel, bina ve bağımsız bölüm ölçeğindeki tüm yapılaşma sürecini en güncel ve tutarlı şekilde izleyebilir ve sorgulayabilir. Kat mülkiyeti, kat irtifakı işlemleri ile ilgili süreçler, otomasyon üzerinden yürütülebilir.
 • Diğer kamu kurumlarının (sular idaresi gibi) sistemleri ile entegre olabilecek yapıda geliştirilmiştir. Yedikule İmar Otomasyonu, su, elektrik, doğalgaz vb. abonelikleriyle ilgili süreçlerin takibine altlık oluşturur.
 • Otomasyon, e-devlet entegrasyonları (Mernis, Takbis, Vedop) ve e-devlet kapısı (turkiye.gov.tr) ile bütünleşiktir.
 • İlgili teknik birimler tarafından yapının yerinde projelerine uygun olarak yapılıp yapılmadığının kontrol süreçleri (yapı denetimi) otomasyon üzerinden yapılır.
 • Ruhsat verme işlemlerinde dijital arşiv oluşur ve geçmişe yönelik arşiv bilgilerine daha hızlı erişim sağlanarak ilgili dokümanların hareketleri izlenir.
 • Yedikule İmar Otomasyonu ile gelen/giden evrak süreci düzenlenir, belediye parsel ve adres bilgisi bazında her tip doküman/iş akışı (ruhsat verme, beyanname, hakkedişler, iş bitirme belgeleri, imar durumu belgesi gibi) takip edilebilir hale gelir.
 • Kamu idarelerinin mülkiyetinde, yönetiminde veya kullanımında bulunan taşınmazların ilgili mevzuat çerçevesinde ‘edinim’, ‘kira’, ‘devir’ ve ‘tahsis işlemleri’ ,  tapuya kayıtlı olan ve olmayan tüm araziler için, Maliye Bakanlığı, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ve diğer paydaşlar ile yaşanan tüm süreçlerle birlikte yönetilir, taşınmazla ilgili ‘icmal cetvelleri’ düzenlenir.
 • Taşınmaz kayıt ve kontrolü, alım-satım, tahsis, devir, trampa, irtifak hakkı, kira, hibe ile kabul, taşınmaz ile ilgili davaların, icmal cetvellerinin takibi yapılır.

Sağladığı Faydalar

 • Yedikule İmar Otomasyonu ile imar ve yapı ruhsatı süreçlerinde yürütülen iş ve hizmetlerin standardizasyonu ve etkinliği artırılır.
 • Planlama ve yapılaşma süreçlerinde görevleri olan teknik birimlerin bu süreçleri, daha etkin izlemesi ve yönetmesi, süreçlerin şeffaf bir şekilde hızlanması sağlanır.
 • Vatandaş başvurusu veya talebi ile ilgili birçok birime/müdürlüğe gitmek zorunda kalmadan, işlemlerini hızlı bir şekilde yürütür.
 • İmar mevzuatının etkin hale getirilmesine yönelik olarak geliştirilen Yedikule İmar Otomasyonu ile, imar ve yapılaşma faaliyetleri daha kontrol edilebilir ve şeffaf süreçlerden oluşur hale gelir.
 • Vatandaşların ve proje müelliflerinin, ilgili süreçlere ilişkin her türlü başvuru ve şikâyete ilişkin daha cevap alabilir, hızlı ve şeffaf bir yapıya kavuşturulması sağlanır.
 • Bütüncül bir yaklaşım içerisinde kurulan sistem, yapı denetimi ve imar süreçlerinin yönetiminin etkinliğini arttırır.
 • Süreç ve hizmetler, tüm çalışanlar tarafından aynı standartta uygulandığından, süreçlerin şeffaflaşması ve hesap verebilir bir yapı içinde yönetilmesi mümkün olur.
 • İhtiyaç duyulan evrak, bilgi veya verilerin kurum birimleri arasında güncel bir şekilde transferi ve paylaşımı mümkündür.
 • İmar ve yapı süreçlerinde oluşan dokümanlara ulaşamama veya evrakların kaybolması engellenir.
 • Yazılım ile detaylı raporlama teknikleri ile verilen hizmetlerin kalitesi ve durumu ölçülebilir hale gelir.
 • Kaçak ve ruhsatsız yapılaşma azalır ve imar kurallarına ve ruhsatına uygun yapılaşma süreçleri iyileşir. Afete hazırlık kapsamındaki karar alma ve uygulama aşamalarına hizmet eder.
 • Kurumun edindiği (devir alınan, satın alınan, trampa suretiyle edinilen, hibe ile kabul edilen) taşınmazların edinim süreçlerinin takibi sağlanır.
 • Taşınmaz kayıt ve kontrol işlemleri çerçevesinde Kamu İdarelerine ait taşınmazların mevcutlar ile birlikte içinde bulunulan yılda çeşitli yollar ile edinilenlerin ve elden çıkarılanların miktar ve değer olarak takip edilmesi amacı ile belgelere dayanılarak, kayıt altına alınması sağlanır.