Destek İçin : destek@odakgis.com.tr Telefon : +90 312 442 43 16

Kısaca;

Belediyeler ve İl Özel İdarelerinin adrese dayalı işlem süreçlerinin daha güvenilir yürütülmesi için, AB INSPIRE Standartları ve Adres ve Numaralamaya İlişkin Yerel Mevzuat temel alınarak hazırlanmış mekânsal veri tabanı modeline sahip, e-devlet entegrasyonları olan (MAKS, UAVT, MERNİS, VEDOP),  mekânsal numarataj verilerinin toplanması, yönetilmesi ve sunulmasını sağlayan, numarataj işlemleri süreç yönetiminin yapılabildiği,  açık kaynak kodlu altyapıda geliştirilmiş web ve mobil uygulamaları içeren sistemdir.

Kimler Kullanır?

Belediyeler, İl Özel İdareleri, Gerçek ve Tüzel Kişiler

Temel Özellikleri

 • Veri tabanı tasarımı, AB INSPIRE mekânsal veri altyapısına ve ilgili yerli mevzuata (kanun, yönetmelik, genelge, tarifname) uygun olarak yapılmıştır.

 • Mekânsal numarataj veritabanı, INSPIRE veri temalarındaki, mekânsal obje tanımlarına, özniteliklerine, bağlantılarına, kısıtlarına uygun yapıdadır.

 • Sistem, Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS), Ulusal Adres Veritabanı (UAVT), Merkezi Nüfus İdare Sistemi (MERNİS), Vergi Dairesi Otomasyon Programı (VEDOP), Tapu Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) ile entegre olup e-devlet kapısı ile bütünleşiktir.

 • Süreç yönetimini destekler yapıda olup, “kapı numarası verilmesi işlem süreci” ve “sokak ismi verilmesi işlem süreçleri” sistem üzerinden yürütülür.

 • Numarataja ilişkin mahalle, yol, bina, bağımsız bölüm mekânsal veri girişleri, düzenlemeleri, güncellemeleri web ve mobil uygulama üzerinden yapılabilir. Mekânsal numarataj verileri mobil uygulama ile toplanabilir.

 • Modüler özellikte geliştirilmiş olup, kullanıcı ve yetkileri bazında özelleştirilebilir ve sistem ihtiyaçlar/ taleplere göre geliştirilebilir bir yapıdadır. Sisteme kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılır. Kullanıcılar, yetkileri dâhilinde uygulama menülerine erişir ve böylece veri gizliliği sağlanır.

 • Belediye mücavir alan sınırları içerisinde mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak, yapı, kapı no, ada-parsel bazında coğrafi konum ve işlem sorgulamaları yapılır.

 • Web uygulaması ve mobil cihazlardan sisteme erişilerek, numarataj verileri hiyerarşik yapıda mekânsal olarak; belirlenen kriterlere göre (bölgesel bazlı veya tampon bölge üzerinden vb.) sorgulanabilir, veriler web ve mobil ortamdan eklenebilir. Levha bilgileri, sistem üzerinden takip edilebilir.

 • Harita işlevleri, obje yönetimini, temel harita, bilgi alma, çizim yapma ve tematik harita üretme fonksiyonlarını karşılar.

 • Mekânsal Numarataj Yönetim Otomasyonu, numarataj iş süreçlerini belge, mekânsal ya da mekânsal olmayan arşiv verisi, mevzuat kapsamında tümleşik olarak destekler.

 • Sistem coğrafi kodlama (geocoding), ters coğrafi kodlama (reverse geocoding), adres arama fonksiyonlarını yerine getirir.

 • Adres ve mülkiyet bilgileri birlikte kullanılabilir. Ada parselden malik bilgileri, malik bilgilerinden ada parsel verileri sorgulanabilir.

 • Mahallede bulunan tüm alt birim (cadde, sokak, bulvar, meydan- CSBM) bilgileri birbirleri ile ilişkili yapıdadır. Bu alt birimler ile ilişkili olan arsa ve bina kayıtları, binalara ait bağımsız bölüm bilgileri girişi sağlanır.

 • Sorumlu merkezi idarenin kararına bağlı olarak Numarataj yapısında güncellemeler (mahalle sınırlarındaki değişiklikler gibi) işlemler uygulama üzerinden kolaylıkla yapılabilir.

 • TC kimlik numarası sorgulaması ile kişi gayrimenkul ve son ikametgâh adres bilgileri haritada gösterilerek sağlanır.

 • İdari ve mahalli bileşenler (ilçe, mahalle, yol, bina, bağımsız bölüm vb.), UAVT kodları, adres, bina numarası ve MAKS kimlik numaraları ile sorgulanabilir ve sorgu sonuçları haritada gösterilir.

 • Harita, plan, proje yapım işlerinde kullanılan çizim programları ile çizilen veriler sisteme aktarılabilir. Sistem üzerinde hazırlanmış veriler dışarı alınabilir.

 • Güncel UAVT verileri ile eşleştirme sağlanarak uyumsuzluk durumunda mekânsal adres bileşen verilerinin UAVT üzerinden güncellenmesi sağlanır.

 • Mobil uygulaması ile tablet üzerinden yol, bina, işyeri vb. bilgiler ve fotoğrafları sisteme yüklenerek, güncel numarataj haritaları oluşturulabilir.

 • Ruhsat ve yapı kullanma belgeleri binalara ilişkilendirilebilmektedir. Böylece harita üzerinden seçilen bir işyerine ait bütün bilgilere anında ulaşılabilir.

 • Sistem üzerinde yapılan tüm işlemler kullanıcı ve tarih bazında kayıt altına alınarak, geçmişe dönük işlemlere kolaylıkla erişim sağlanır.

Sağladığı Faydalar

 • Numarataj – adres veri modelinde ulusal ve uluslararası düzeyde standart yapı sağlanarak, birlikte çalışabilirlik esaslarına uygun veri paylaşımı altyapısı sağlanır. Diğer kamu kurumlarına standartlara uygun veri paylaşımı sağlanması ile kamu hizmet kalitesi artar.

 • Tüm belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yasalarla belirlenen adrese dayalı tüm işlem süreçlerinin daha verimli, güvenilir, zamanında ve ekonomik olarak gerçekleştirilmesini sağlar.

 • Şehirde bulunan taşınmazlara ait adres ve hizmet türü (okul, karakol, hastane, taksi durağı vb.) bilgilerinin güncel verilerine hızlı erişim sağlanır.

 • Yangın, trafik kazası, su baskını, asayiş, sağlık hizmetleri, cenaze hizmetleri vb. gibi acil müdahale gerektiren durumlarda doğru adrese hızlı erişim sağlanır.

 • Yerleşim yeri bazında güvenilir istatistik verilerinin üretilmesi sağlanır. Böylece, nüfus büyüklüğü, yaş, cinsiyet, doğum, ölüm vb. temel istatistikler, daha kısa zamanda üretilir.

 • Yerleşim yeri bazında güncel bilgiye erişim, adres ve nüfusun tek bir merkezden takibi sağlanır. İnsan gücü ve zaman tasarrufu ile, kaynak israfı önlenir.

 • İmar planlama, ruhsat, inşaat izinleri, sosyal yardım, siyasi çalışmalar için konumsal doğruluğu yüksek adres verisi sunulur. Bölgesel yatırımların planlaması konusunda kent bilgi sistemi altyapısı oluşur.

 • Güncel, standart, doğru, kaliteli ve tek elden yönetilen adres verisi elde edilir. Böylece mükerrer işler son bulur, zaman ve maliyet kaybı önlenir, yapı belgelerine erişim sağlanarak, doğru veri üzerinden planlama yapılır.

 • Lokasyona erişim altyapısı ile birlikte adreslerin standartlaştırılmasıyla, kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi sağlanır.