Destek İçin : destek@odakgis.com.tr Telefon : +90 312 442 43 16

Kamu Mülkiyet Portalı

“26315 sayılı kamu idarelerine ait yönetmelik çerçevesinde edinim, kira, devir ve tahsis işlemleri / Kamu Mülkiyet Otomasyonu”

Taşınmaz Envanteri ve Arşivi | Taşınmaz Alımı | 2886 / 2942 / 3194 / 5393 Say. Kanunlara Göre Taşınmaz Satışı | Hibe İşlemleri | Trampa (Takas) İşlemleri | 2942 Say. Kanunun 8. Ve 26. Mad. Göre Kamulaştırma | 2886 Say. İhale Kanununa Göre Kira İşlemleri | Devretme / Devralma | Tahsis İşlemleri | Orta Malları / Genel Hizmet Alanları / Tapuda Kayıtlı Olan & Olmayan Taşınmazların İcmal (Taşınmaz Özet) Cetvelleri / Formları / Raporları | Taşınmaz Evrak Yönetimi


İl Özel İdareleri, belediyeler ve kamu kurumları tarafından kullanılmaktadır. Sahip olma, tahsis etme, kiralama, irtifak hakkı kurma vb. kamu kurumlarının tapuya kayıtlı olan ve olmayan tüm arazilerde maliye bakanlığı, tapu kadastro genel müdürlüğü ve diğer paydaşlar ile yaşanan sürecin tamamını yönetir. İstenen tüm taşınmazların el değiştirme süreçlerini yönetir, coğrafi konumlarıyla birlikte taşınmazların cinsleri, nitelikleri, tahsis bilgilerinin kaydedilerek düzenlenebildiği, tüm yazışma ve raporlarının alınabildiği, ilgili dosyaları ve fotoğraflarıyla ilişkilendirilebildiği yönetim portali uygulamasıdır.

İşlevler

 • Kayıt Planına bağlı Taşınmaz Kayıt ve Kontrolu
 • Alım / Satım İşlemleri Takibi
 • Tahsis İşlemleri Takibi
 • Devir İşlemleri Takibi
 • Trampa İşlemleri Takibi
 • İrtifak Hakkı İşlemleri Takibi
 • Kira İşlemleri Takibi
 • Hibe ile Kabul İşlemlerinin Takibi
 • Taşınmazlar ile ilgili Davaların Takibi
 • Yönetmeliğe uygun İcmal Cetvellerinin Takibi
 • Taşınmazlar ile ilgili İstatistiki Bilgiler

Sağladığı Faydalar

 • Online TAKBİS ve MEGSİS sorgulama
 • Kayıt planına uygun şekilde taşınmazların takibi ve arşivlenmesi
 • Kurumun edindiği (devir alınan, satın alınan, trampa suretiyle edinilen, hibe ile Kabul edilen) taşınmazların edinim süreçlerinin takibi
 • Kurum Taşınmazları üzerinde gerçekleştirilen işlemlere ait süreçlerin ve aşamalarının online takibi
 • Kurum taşınmaz lehine/aleyhine tesis edilen arzi ve şahsi irtifak haklarının görüntülenmesi ve takibi
 • Kurum taşınmazları ile ilgili devam eden ve bitmiş davaların süreçlerinin takibi ve dosya arşivleri
 • Yönetmelikler ile belirlenmiş yıllık olarak hazırlanması zorunlu form ve icmal cetvellerinin tek bir buton yardımı ile kolayca hazırlanması, takibi ve arşivlenmesi
 • Kuruma ait taşınmazlar ile ilgili medyaların saklanması, görüntülenmesi, arşivlenmesi
 • Kritik Başarı Faktörleri
 • Taşınmaz giriş ve çıkış kayıtlarının tutulması ve ilgili cetvellere otomatik olarak kayıt edilmesinin sağlanması
 • Kayıtların mevzuata uygun, saydam ve yetkiler çerçevesinde erişilebilir ve denetime hazır şekilde tutulmasının sağlanması
 • TAKBİS ve MEGSİS sistemi ile uyumlu Kamu Taşınmazlarının takibi
 • Kurum Taşınmaz Envanterinin sayısal ortamda ve konuma bağlı olarak kayıt altına alınması ve arşivlenmesi
 • Türkiye geneline Kuruma ait taşınmazların harita üzerinden görüntülenmesi, sorgulanması
 • Yönetmelikler ile belirlenmiş yıllık olarak hazırlanması zorunlu form ve icmal cetvellerinin hatasız olarak oluşturulması

Taşınmaz Kayıtlarının Takibi

Taşınmaz Kayıt ve Kontrol işlemleri çerçevesinde Kamu İdarelerine ait taşınmazların mevcutlar ile birlikte içinde bulunulan yılda çeşitli yollar ile edinilenlerin ve elden çıkarılanların miktar ve değer olarak takip edilmesi amacı ile, belgelere dayanılarak, kayıt altına alınması.

Online Taşınmaz Tapu Durum Takibi

 • Kadastro
 • İmar
 • İfraz
 • Tevhid
 • Cins Değişikliği
 • Yüzölçüm Değişikliği
 • Kat Mülkiyeti Tesisi
 • Kamuya Terk

Diğer İşlemler

 • Trampa (Takas)
 • Mahkeme Kararı ile edinim veya elden çıkma
 • İdari Yoldan Tescil
 • Kadastro (Talepsiz)
 • İntikal
 • 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 98. maddesine göre Teferruğ
 • 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre yapılan Teferruğ
 • 3082 Sayılı kanuna göre Devletleştirme

Formlar

 • Tapuda Kayıtlı Olan Taşınmazlar Formu
 • Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazlar Formu
 • Orta Malları Formu
 • Genel Hizmet Alanları Formu
 • Sınırlı Ayni Haklar ile Kişisel Haklar ve Tahsis Formu

İcmal Cetvelleri

 • Tapuda Kayıtlı Olan Taşınmazlar İçin İcmal Cetveli
 • Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazlar İçin İcmal Cetveli
 • Orta Malları İçin İcmal Cetveli
 • Genel Hizmet Alanları İçin İcmal Cetveli
 • Sınırlı Ayni Haklar ile Kişisel Haklar ve Tahsis Formu

TKGM Entegrasyonu

Portal, TKGM tarafından servis edilen TAKBİS ve MEGSIS sistemine servisler aktif olduğu sürece online olarak bağlanabilmektedir.

TAKBİS’den canlı olarak yayınlanan taşınmaz verileri sorgulanabilmektektedir.

Gerçek kişiler, tüzel kişiler ve il/ilçe/köy/ada/parsel bazında taşınmaz bilgileri sorgulanabilmekte ve görüntülenebilmektedir.

Mülkiyet ve TKGM tarafından yayınlanması durumunda; irtifak hakkı, şerh, beyan, ipotek, muhdesat, eklenti ve teferruat bilgilerini ve bu verilere bağlı tüm detaylar portal üzerinden görüntülenebilmektedir.

MEGSİS sisteminden yayınlanan kadastro verileri harita ekranında görüntülenebilmekte ve sorgulanabilmektedir.

Bir MEGSIS parselinin koordinat listesi alınabilmektedir.

Bir MEGSIS parseli seçildiğinde bağlı tapu bilgileri listelenebilmektedir.

Ekran Görüntüleri
Videolar