Destek İçin : destek@odakgis.com.tr Telefon : +90 312 442 43 16

tabiat
TVK BİS – Tabiat Varlıklarını Koruma Bilgi Sistemi

Ülkemizin tabiat varlıkları hafızasıdır. Korunan Alanlar (Sit, Özel Çevre Koruma Alanları), Anıt Ağaçlar ve Mağaralar tek bir merkezden bu sistem üzerinden yönetilir. TVK BİS, kiralama, ecrimisil, başvuru ve tahsis işlem süreçlerinin CBS ve web tabanlı yapıda yönetilmesini sağlayan açık kaynak kodla geliştirilmiş bilgi sistemidir. Korunan alanlar dâhilinde yapısı/gayrimenkulü bulunan vatandaşlar, başvuru süreçlerini il ve bölge bazında bu otomasyon üzerinden yürütebilirler.

tadportal
TADPortal - Tarım Arazileri Değerlendirme ve Bilgilendirme Portalı

Ülkemizin toprak hafızasıdır. Tarım arazilerinin ve ovaların korunmasına yönelik, tüm tarım dışı izinlendirme süreçlerinin denetim ve yönetim işlemlerinin yürütüldüğü web tabanlı otomasyondur. Tarım dışı izinlendirme, arazi etüt, toprak koruma kurulları iş süreçleri tüm aşamaları ile yönetilir. Tarım bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı yanısıra, il özel idareleri, belediyeler, diğer bakanlıklar, enerji firmaları, plan müelllifleri profesyonel olarak ilgili vatandaşlarımız ise bilgi edinme amaçlı kullanmaktadır.

TADLAB Portalı

Tarımsal üretimde kullanılan alanların daha doğru biçimde üretime yönlendirilmesi için toprak su bitki analizi işlemleri tüm Türkiye’de TadLab sistemi üzerinden yapılmaktadır.Değerlendirme ve gübreleme tavsiyesi süreçleri tüm aşamaları ile yönetilir. Özel sektör, kamu, üniversitelere ait olan tüm analiz laboratuvarları TadLab kullanıcısıdır. Saha sondajında kullanılan GPS destekli cihazlar ile entegre çalışır, analiz ilgili destekleme ödemeleri icmallerini hazırlar.

tcddkamulastirma
TCDD Kamulaştırma Otomasyonu

Mühendislerin Kamulaştırma Kanunu’na göre tüm süreçleri yönetebileceği bir otomasyondur. Kamulaştırma süreçlerinin tamamını, kamulaştırmayı yürüten kurum bakış açısı ile yönetir. Kamulaştırma kararının alınmasından, bedellerin ödenmesi ve tebligatların takibine kadar olan tüm süreç CBS desteği ile yürütülür.

001
TedPORTAL - Tarım Arazileri Değerleme Otomasyonu

Tarım arazilerinde, hazine arazisi kiralama, diğer arazileri kiralama, kiraya verme, yarıcılık, ortaklık, alım ve satım başvurularının TedPORTAL üzerinden alınıp askı listelerinin yayınlandığı ve bu başvurulara yapılan taleplerin listelenerek Tarım ve orman il/ilçe müdürlüklerince eşleştirme listelerinin ilan edildiği sistemdir.

tvk
TVK - Arazi Toplulaştırma Proje Yönetim Otomasyonu

Ülkemizin arazi toplulaştırma hafızasıdır. Arazi toplulaştırma faaliyetlerinin tek bir merkezden yönetilmesini sağlayan proje yönetim portalıdır. Arazi toplulaştırma ve sulama drenaj projelerinin sözleşmeden kesin kabule kadar olan tüm süreçleri bütün detayı ile TVK üzerinden yürütülür.

tayportal
TAY Portal - Tarımsal Arazi Yönetim Portalı (Satış ve Miras İzinlendirme Kontrolü)

Ülkemizin tarım arazilerinin satış ve miras yolu ile parçalanmasını önler. Tüm Türkiye tarım arazilerinin satış ve intikal izinlerini yönetir. Tarımsal arazilerin devri, miras yolu ile intikali, değerlendirilmesi, yeter gelirli arazi büyüklüğü ve ekonomik bütünlüğüne ilişkin hükümler ile ehil mirasçıya ait niteliklerin tespiti işlemleri TAYPortal üzerinden yürütülür.

nitrat
NİBİS - Nitrat Bilgi Sistemi

Ülkemizde kansere karşı nitrat kirliliği ile mücadelenin yürütüldüğü otomasyondur. Avrupa Parlamentosu 91/676/EEC Nitrat Direktifi gereği, sularda tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan kirliliği izleme amaçlı, veri toplama, izleme, haritalama, değerlendirme ve raporlama süreçlerinde kullanılan uygulamadır.

tcddcas
TCDD Coğrafi Arşiv Otomasyonu

Ülkemizin demiryolu ağının coğrafi hafızasıdır. Demir yolu hatları, hat üstü sanat yapıları (menfez, köprü, geçiş, tünel) gibi coğrafi verilerin tek bir veri tabanında konsolide edilmesi amacıyla oluşturulmuş, Türkiye Demir Yolları Coğrafi Bilgi Sistemidir. TCDD tarafından yürütülen tüm demiryolu yapım, modernizasyon, bakım, etüt proje verileri sistemde yer almaktadır. Devam eden projelerin veri yönetimi süreç bazlı olarak sistem tarafından yürütülür.

tikas
TÜKAS CBS - Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi

Ülkemizin CBS tabanlı tarımsal üretim kayıt sistemidir. Çiftçi Kayıt Sisteminin coğrafi veritabanıdır. Tüm ülke tarım arazilerinin, tarım parsellerinin işletildiği, çiftçi desteklemelerinin sistemde bulunan coğrafi verilerin baz alınarak verildiği, bitkisel üretim faaliyetlerinin parsel bazında izlenebildiği sistemdir.

ilcas
İLCAS - İller Bankası Coğrafi Arşiv Otomasyonu

Şehircilik hafızamızdır. İller Bankası tarafından 1933 yılından günümüze kadar üretilmiş ve bundan sonra da üretilecek olan tüm sayısal coğrafi verilerin tek bir merkezden yönetilmesini ve kurum içi ve kurum dışı coğrafi veri ihtiyacının karşılanması amacı ile oluşturulmuş bir arşiv otomasyonudur.

tehportal
TEH Portal - Toprak Etüd ve Haritalama Portalı

Ülkemizin toprak etüt ve haritalama portalıdır. Arazi toplulaştırma projeleri kapsamında yürütülen toprak etüt projeleri ile arazinin toprak sınıfı ve özelliklerinin belirlenmesi sağlanmakta, böylece arazi kullanım planlamalarının süreç denetim ve yönetimine yönelik işlemler, TEHPortal ile yürütülmektedir. Toprak veri tabanının, gerçekleştirilen işlemler ile güncel tutulmasını sağlar.

zararziyan
Zarar Ziyan Gelir Kaybı Portalı

Ülkemizde arazi toplulaştırmadan kaynaklı gelir kayıplarını önlemek amaçlı geliştirilmiş portaldır. Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nün Toplulaştırma Projelerinden kaynaklı Zarar Ziyan ve Gelir Kaybı iş süreçlerinin, ödemelerinin ve veri yönetimlerinin yapıldığı otomasyondur. Sistem tüm Türkiye coğrafyasında zarar ziyan ve gelir kaybı hesaplarının coğrafi tabanlı yapıda takip edilmesini sağlar.

hashas
Haşhaş ve Alkaloid Portalı

Ülkemizde haşhaş ve alkaloid ürünlerinin üretim izin süreçlerinin CBS ile yönetildiği portaldır. Sistem, üreticiler tarafından dönemlik olarak başvurusu yapılan haşhaş ekim alanlarının coğrafi tabanlı yapıda takip edilmesini sağlar. Ürün ekim başvurularından, üretimin kontrolü, kayıt altına alınması ve sonlandırılması aşamalarının tamamını yönetir.

dkpo
DKPO - Dış Kaynaklı Projeler Otomasyonu

Dış kaynaklı projelerin yönetimini sağlar. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, JICA vb. kuruluşların metodojilerine göre düzenlenmiş olup, bu dış kaynaklar tarafından desteklenen projelerin, izleme ve değerleme işlemlerinin yapıldığı, fiziki ve nakdi gerçekleşmelerinin tamamının sistem üzerinden yürütüldüğü, planlamadan kapanışa kadar olan tüm proje süreçlerinin merkezi bir sistemden yürütülmesini sağlayan otomasyondur.

lihkab
TKGM - LİHKAB Ofis Otomasyonu

Lisanslı harita kadastro ofislerinin iş ve işlemlerinin yürütüldüğü ofis otomasyonudur.  Tüm lihkab ofislerinin tek bir sistem ve düzen içinde iş yapmasını sağlamakla beraber TKGM yönetimine anlık bilgi ve karar destek sağlamaktadır.

gayrimenkul
Gayrimenkul Portalı

Kurumlara ait taşınmazların ve tesislerin kiralama, tahsis ve fiili kullanımlarına yönelik planlamaların yapıldığı portaldır. Sistem tüm Türkiye coğrafyasını kapsamakta olup Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına ait tahsisli, kiralanmış, Bakanlık mülkiyetinde bulunan, enstitüler tarafından tarımsal üretim amaçlı kullanılan arazilerin tamamını yönetecek şekilde, TAKBİS ve MEGSİS ile entegre tasarlanmıştır.

kamulastirmaiade
Kamulaştırma İade Portalı

Zorunlu kamulaştırılan arazilerin hak sahiplerine iade süreçlerinin yönetildiği portaldır. Şanlıurfa ilinde 1970 li yıllarda yapılan kamulaştırma işlemlerinin devlet eli ile arazi iadesi yoluyla geriye döndürülmesi projesidir. Baştan sona tüm iade süreci, iş akışlarına bağlı şekilde web tabanlı bir yapıda yürütülmektedir. Anlık güncel raporlamalar, başvurular, kararlar sistem üzerinden yönetilmektedir.

coruhnehri
Çoruh Nehri Havza Rehabilitasyonu

Havza rehabilitasyon sonuçları izleme ve değerlendirme sistemidir. Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi (ÇNHRP) kapsamında Çoruh Nehri Havzasında; Toprak Erozyonu, Vejetasyon, Su Kaynakları ve Sosyo-Ekonomik Durum konularında belirlenen göstergeler üzerinden kurulmuş CBS tabanlı izleme ve değerlendirme sistemdir.