Destek İçin : destek@odakgis.com.tr Telefon : +90 312 442 43 16

OdakGIS, Türkiye’nin ilk ve önder open source GIS Base e-dönüşüm firmasıdır. Lisans maliyetsiz, uçtan uca server side MIS entegrasyonu da içeren e-dönüşüm otomasyonları kurulumu ve yazılım geliştirme hizmetleri sağlar. MIS ve GIS ilgili iş süreçlerinin yönetimi için gerekli; iş akışları, iş kuralları yönetimi, karar destek dahil her seviye raporlama ihtiyaçlarına çözümler üretir. Sistemler için gerekli raster, vektörel ve belge sınıflarındaki verileri nitelikli üretir, var olan sayısal veriler ile birlikte açık veri modellerinde konsolide eder. E-Dönüşüm projelerini geliştirerek kurumların hizmet kalitelerini, hızlarını artırıp bürokrasi maliyetlerini azaltır. Toplam kalite yönetimi yapar. Süreç ve mevzuat içerikli entegre modern otomasyonlar kurarak kamu kurumlarını ve özel sektörün otomasyon yapılarını yeniden dizayn eder. Açık, ölçeklenebilir ve ekonomik teknolojilere geçişi sağlar. “Evrensel olmayan milli olamaz” inancını taşır, evrensel bilgiye ve standartlara erişip bu bilgileri ülke kurumlarının ihtiyaçlarına uygun otomasyonlarda kullanır. Defaktö standartların ülke sınırları içinde kullanılmasına ve yazılım ithalatına karşı mücadele eder. Yazılımsal özgürlük verir. Kurumsal teknik hafızayı kalıcı kılar. Açık, genişletilebilir, ölçeklenebilir, kendisine bağımlılık oluşturmayan otomasyonlar kurar. Hizmet ücretlemesi üstüne kurulu ticari anlayışa sahiptir. Yeni nesillerin yüksek kalibreli mühendisler gözetiminde yetişmesi için istihdam yaratır, yazılım geliştirme jenerasyonları yetiştirir ülke yazılım sektörüne kazandırır, eğitimler verir. Yazalım kültüründen yazılım kültürüne geçiş için gerekli tüm endüstriyel yazılım geliştirme süreçlerini uygular.
Projelerimiz
Türkiye e-dönüşüm sürecinin en önemli projeleri açık kaynak yapıda OdakGIS tarafından detaylı analizler ile beslenen sofistike tasarımlar sayesinde kullanıma alınmıştır. Yüksek sayıda kullanıcılar içeren kamunun önemli otomasyonları hiç bir lisans ve yabancı ürün olmadan en üst performans ile çalışmaktadır. OdakGIS vizyonu gereği e-dönüşüm projelerinde süreç yönetimi yapmaktadır. Kamu kullanıcılarının yanısıra e-devlet üzerinden vatandaş girişleri sağlayarak kamu kurumları ile hizmete bilgiye ihtiyacı olan vatandaşı tek bir noktada aynı veri tabanından faydalanacak biçimde buluşturmaktadır. OdakGIS, veri girişi esasına dayalı sistemler kurgulamaz, veriyi kaynağından zahmetsiz alır ve açık formatta saklayıp süreçlerden geçirerek en küçük atomik veriyi dahi karar destek ve politika ile buluşturur.
Hizmetlerimiz
Otomasyonlar için detaylı analiz ve sofistike tasarım hizmetleri verir. Yüksek kalitede ve detayda ihtiyaç analizi yapar, ihtiyacın müşterisi ile birlikte geliştirdiği vizyon ile buluşmasını sağlar. Otomasyonların çalışması için gereken çeşitli formatlardaki dağınık sayısal verileri konsolide eder. Nitelikli arşiv hizmeti ile kurumların sayısal formatta olmayan fiziksel arşivlerini nitelikli tespit-tasnif-tarama-indeksleme işlemleri ile süreç yönetimi yapan veri tabanlarına aktarır bu sayede fiziksel arşive erişim ihtiyacını ortadan kaldırır.
Ekibimiz
OdakGIS ekibi e-dönüşüm konusunda uzman profesyonellerden oluşur. Analiz, tasarım, yazılım geliştirme ve işletim desteği ekipleri büyük kamu projelerinde tecrübe kazanmıştır. Yüksek sayıda kullanıcıların ve büyük miktarda verilerin olduğu sistemlerin oluşturulması ve yönetilmesi ekibimizin algı seviyesini yükseltmiş, karşılaştığı her zorluğu evrensel standartlarda çözmenin verdiği katma değeri yüksek bir tecrübeye dönüştürmüştür. Ekibimiz sürekli genç nesiller yetiştirmektedir. Yeni mezun mühendislerimizin açık kaynak yazılım kültürü içinde ve proje yapma tecrübesi ile buluşmasını sağlayan eğitim atmosferi sunulmaktadır.
Ürünlerimiz
OdakGIS açık kaynak kodlu yapıda widget ürünler üretir. Hizmet verdiği kurum kuruluşlara kolay kullanımlı, yüksek faydalı ürün olarak sunar. Kurum ve kuruluşlara ürün bağımlılığını engelleyecek biçimde kaynak kod ve mülkiyet hakkı teslimi yapar. Takbis Connector, Kamu mülkiyet portalı vb. ürünleri yüzlerce belediyede ve varlık yönetimi, factoring, leasing, özel bankacılık, arazi yönetimi yapan firmalar tarafından kullanılmaktadır.

Başarı Hikayeleri

Türkiye Devlet Demiryolları Kamulaştırma Yönetimi Otomasyonu -TCDD (KamuBIS)

Türkiye Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından yürütülen kamulaştırma işlemlerinin idari süreç yönetimi otomasyonudur. Tüm kamulaştırma işlemleri baştan sona tek bir süreç akışı ile yönetmektedir. Arazi tespiti, değerleme, dava, anlaşma tutanakları, ödemeleri, ptt online tebligat takibi, komisyon işlemleri ve tüm yazışmaların Belgenet EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) ile entegre biçimde yürütülmesini sağlamaktadır. KamuBIS TCDD projelerinin kamulaştırma hafızasını sağlarken diğer yandan TCDD-CAS (Türkiye Devlet Demiryolları Coğrafi Arşiv Sistemi) ile tam entegre çalışır.

Tay Portal (Tarım Arazileri Yönetim Otomasyonu)

Tarım arazilerinin miras, satış gibi tescile konu  işlemler ile parçalamasının önüne geçen miras yasası iş süreçlerinin yönetimini gerçekleştiren Tarım Bilgi Sistemi alt otomasyonudur. Sistem hem TAKBİS (Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi) ile yürütülen süreçlerin yönetimi yapar hem de Tarım Bilgi Sistemi veri ve süreç içeriğini birlikte yönetir. Tapu müdürlüklerine yapılan tarım arazisi ilgili tüm miras ve satış işlemleri TAYPortal tarafından verilen elektronik karar sayesinde tapu müdürlüklerince tescil edilir veya edilmez. Portal tarım arazilerimizin miras ve satış yolu ile küçük parçalara bölünmesinin önüne geçer.

Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi (TÜKAS)

Ülkemizdeki en büyük veri tabanına sahip olan ve web tabanlı coğrafi veri editleme, güncellemelerini  yapan bitkisel üretim coğrafi veri tabanıdır. Tüm ülke çapındaki tarım parseli verileri, çiftçi destekleme verileri, uydu görüntüleri ve ortofoto görüntülerinin yayınlandığı, dış kurumlar ile paylaşıldığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı taşra birimlerinin yüksek yoğunlukta kullandığı temel CBS otomasyonudur.  Çiftçi desteklemeleri, tarım parselleri, ürün haritaları, sorunlu tarım arazileri, ürün rejim değişiklikleri ve daha bir çok coğrafi katmanın yönetildiği sistem 2013 yılında tüm Tarım ve Orman Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatları tarafından yoğun bir biçimde kullanılmaktadır. Tarım Bilgi Sistemi ilgili diğer tüm otomasyonlara harita servisi sağlar.

TADPortal (Tarım Arazileri Değerlendirme vr Bilgilendirme Portalı)

Ülke verimli topraklarının korunması ve tarım dışı kullanım izinlerinin takibi amacıyla tarım arazilerinin tarım dışı izinlendirme taleplerinin karara bağlanması, verilen kararlara yapılan itirazları, arazi sınıf tespit taleplerini, komisyon ve toprak koruma kurulları işleyişlerini MIS ve GIS entegreli şekilde yönetir. 2015 ilk çeyreğinde kullanıma alınmıştır. Tüm Tarım ve Orman Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatları tarafından kullanılmaktadır. İmar planlama, Kamulaştırma, tarım alanlarında tarımsal yapı tesisi gibi iş süreçlerinde izinlendirme, tespit ve toprak kurulları yönetimini yapar. Arazi kullanım planlaması, toprak haritası, büyük toprak grupları, arazi kulanım kabiliyeti verilerini ulusal ölçekte süreç bazlı olarak yönetmektedir. 5403 sayılı yasa gereği mevzuat yönetimini sağlar. Belgenet EBYS ile entegre çalışır. Tüm belediyeler, İl Özel İdareleri ve kamu kurumları TADPortal üzerinden arazi izinlendirmesi taleplerini oluşturur, süreci takip eder.

TKGM (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) LİHKAB (Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosu) Ofis Otomasyonu

Lisanslı harita kadastro ofislerinin iş ve işlemlerinin yürütüldüğü ofis otomasyonudur. Tüm ülke çapındaki LİHKAB ofisleri otomasyon üzerinden arazi tespiti, cins değişikliği, parselin yerinde gösterilmesi, tevhid gibi sorumluluk alanlarına giren işlemleri sistem üzerinden yapmaktadır. Aynı zamanda ofislerin insan kaynağı, cihaz kaynakları ve demirbaş yönetimleri ile denetim işlemleri sistem üzerinden yapılmaktadır. LİHKAB ofis otomasyonu MEGSİS (Mekansal Gayrimenkul Sistemi) ve TAKBİS (Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi) ile tam entegre çalışan TKGM bilgi işlem merkezi tarafından yönetilen ülkemizin başarılı e-dönüşüm projelerinden birisidir. Tüm LİHKAB ofislerinin tek bir sistem ve düzen içinde iş yapmasını sağlamakla beraber TKGM yönetimine anlık bilgi ve karar destek sağlamaktadır.

TVKTürkiye e-dönüşüm projelerinin öncülerindendir. 4735 sayılı sözleşme kanunu hükümlerini yerine getirir. Mal alımı, hizmet alımı, yapım, danışmanlık türündeki tüm ihale ile yüklenici firmaların uhdesinde yürütülen projelerin sözleşme yönetimlerini yapar. Sözleşmeden kesin kabule kadar tüm proje yönetim süreçlerini yerine getirir. Türkiye arazi toplulaştırma ve sulama projeleri yönetim otomasyonudur. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2013 yılında kulllanıma alınmıştır. 2018 yılında arazi toplulaştırma hizmetlerinin DSİ yönetimine devredilmesi ile TVK sistemi DSİ tarafından kullanılmaya başlanmıştır.

Türkiye Devlet Demiryolları Coğrafi Arşiv Sistemi (TCDD-CAS)

Temelde demir yolu hatları, hat üstü sanat yapıları (menfez, köprü, geçiş, tünel, vb.) coğrafi verilerin tek bir veri tabanında konsolide edilmesi amacı ile oluşturulmuş olan Türkiye Demir Yolları Coğrafi Bilgi Sistemidir. Sistem demiryolu ilgili tüm coğrafi verilerin yönetildiği merkez otomasyondur, TCDD Kamulaştırma bilgi sistemi ile entegre çalışır. TCDD tarafından yürütülen tüm demiryolu yapım, modernizasyon, bakım, etüd proje verileri sisteme yüklenmiştir. Devam eden projelerin veri yönetimi süreç bazlı sistem tarafından yapılmaktadır. TCDD CBS diğer devlet kurumlarına veri servisi yapmak üzere açık kaynak kod tekniği ile uluslararası standartları destekleyecek biçimde geliştirilmiştir. Ülkemizin demiryolu ağının coğrafi hafızasıdır.

İller Bankası Coğrafi Arşiv Sistemi (İLCAS)

Şehircilik hafızamızdır. İller Bankası’nın 1933 yılından bugüne kadar oluşturduğu coğrafi verilerin yüklendiği, yeni yapılan projelerin sayısal arşivi olan ve diğer yandan proje yürütme sistematikleri barındıran CBS temelli arşiv otomasyonudur. Ülke imar planlama, içme suyu, atıksu, halihazır harita verilerinin server side GIS ile buluştuğu pratik GIS ve e-devlet’ in şehircilik yapısıdır.

Toprak Etüt ve Haritalama Portalı (TEHPortal)

Ülke toprak veri tabanı, toprak puanlaması, arazi kullanım planlaması, tarım arazilerinin toprak etüt süreçlerini ve toprak laboratuarları analiz verilerini MIS ve GIS entegre olarak yönetir. Toprak veri tabanının gerçekleştirilen işlemler ile güncel tutulmasını sağlar. 2016 son çeyreğinde kullanıma alınmıştır. Tüm Tarım ve Orman Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatları tarafından kullanılmaktadır.

Kamulaştırma İade Portalı

Şanlıurfa ilinde 70’li yıllarda yapılan kamulaştırma işleminin devlet eli ile arazi iadesi olarak geriye döndürülmesi projesidir. Ülkemizde ilk defa yapılan bu projenin tüm yazılımları ve veri üretim faaliyetleri firmamız tarafından gerçekleştirilmiştir. Baştan sona tüm iade süreci iş akışlarına bağlı çalışan web tabanlı bir yapıda yönetilmekte ve anlık güncel raporlamalar, başvurular, kararlar sistem üzerinden yürütülmektedir. Proje Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde 2014 yılında kullanıma alınmıştır.

Zarar Ziyan Portalı

İnşaat faaliyetleri ile çiftçi ürünleri, tesisleri ve depolarına verilen zarar ziyan ve gelir kaybı ödemelerinin yapıldığı GIS tabanlı süreç yönetim otomasyonudur. 2013 ylında kullanıma alınmıştır. Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğü gibi saha yapım faaliyetlerinde bulunan kurumların toplulaştırma sahaları içinde kalan arazilerde tüm ödemelerini yürütmektedir.

Nitrat Bilgi Sistemi (NİBİS)

91/676/EE C sayılı Avrupa Parlamentosu Raporuna göre belirlenmiş kriterler kapsamında suların tarımsal faaliyetlerden kaynaklı nitrat kirliliğinin izlenmesi ve nitrata hassas bölgelerin takibinin yapılarak eylem planlarının yürütülmesi ve sonuçlarının gözlemlenmesi yazılımıdır. Türkiye çapında su kütlelerinde oluşan nitrat kirliliğinin alınan numunelerden elde edilen analiz değerlerine göre değerlendirilerek haritalanması süreçlerini kapsar. Hayvansal gübrelerden kaynaklanan nitrat kirliliğinin kontrol altına alınabilmesi için uygulanan iyi tarım uygulama kodlarının takibinin yapılmasını sağlar.

Maliye Bakanlığı Mekansal Veri Analizi (MEVA)

Harita üzerinden Tapu ve Kadastro verilerinin ve diğer gelir bazlı verilerin entegre edilerek gelir artırıcı faaliyetlere yönelik analizlerinin yapıldığı, yapılan analizlerin harita üzerinde tematik gösterim ile yorumlanabildiği açık kaynak GIS projesidir. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde çalışılmaktadır. Mekansal Veri Analizi projesi ile birlikte ülkemizin gayrimenkul değer haritasını çıkarmak, gelir arttırıcı faliyetleri yükseltmek ve mükelleflerin işlemlerini kolaylaştırmak projenin ana hedefidir. Açık kaynak GIS ile ulaşılan yüksek seviye karar destek mekanizmalarına en iyi örneği oluşturmaktadır.

Tabiat Varlıkları Koruma Bilgi Sistemi  (TVKBS)

Ülkemizin tabiat varlıkları ile ilgili iş süreçlerinin yönetildiği belge, bilgi ve coğrafi veri hafızasıdır.Korunan Alanlarının (Sit,Özel Çevre Koruma Alanları, Anıt Ağaçlar ve Mağaralar) merkezi otomasyon ile yönetilmesi sağlanmıştır.Kurum içi iç işleyişin ve dış kurumlar/kuruluşlar ile yapılan işlemler tek bir sistem üzerinden belge, bilgi, veri birlikteliği sağlayacak biçimde yürütülmektedir.TVKBİS, arazi kiralama, ecrimisil, başvuru ve tahsis işlem süreçlerinin CBS ve web tabanlı yapıda yönetilmesini sağlayan açık kaynak kodla geliştirilmiş bilgi sistemidir. Kiralama, başvuru, ecrimisil süreçleri ile ilgili başvuru aşamasından son aşamaya kadar olan süreç takibini sağlayan, evrakların üreritimini yapan ve karar destek ihtiyaçlarını karşılayan bir sistemdir.

TedPortal

Ülkemizin arazi bankacılığı taban otomasyonudur. Tarım arazilerinin edindirme ve değerleme işlemlerinin/süreçlerinin yönetimini gerçekleştiren otomasyondur. Tarım Reformu Genel Müdürlüğü merkez ve taşra Tarım İl-ilçe müdürlükleri tarafından kullanılmaktadır. Arazilerinin kiralama ve satış ilanlarının oluşturulması, askı süreçlerinin yönetimi ve bu ilanlara taleplerin oluşması ile parsel-talep sahibi eşleştirmeleri, sürece ait resmi belgelerin (muvafakatname, sözleşme vb.) oluşturulmasını sağlar. Değerleme içerisinde tarım arazilerinin dekar değerinin tespiti amacıyla ürünlerin özniteliklerinin bölgesel kapsamda sisteme tanıtılması, bölgenin münavebe sisteminin oluşturulması, bölgede yetiştirilen ürünlerin masraf ve gelir kalemlerinin sistemde yönetilmesi, bölgesel satışların tespiti, kapitalizasyon oranı belirlenmesi ve belirlenen kapitalizasyon oranı ile birim arazi değerlerinin tespiti süreci TedPortal üzerinden sağlanmaktadır.